องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
  วิสัยทัศน์ (Vission) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
 
    "ท้องถิ่นก้าวหน้า        ชาวประชาสดใส
  ร่มใจพัฒนา น้อมนำปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
  พันธกิจ
 
1.
พัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
 
2.
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคในตำบลโนนจาน
 
3.
ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลโนนจาน
 
4.
ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  จุดมุ่งหมาย
 
1.
เพื่อส่งเสริมและนันสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ
 
2.
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 
3.
เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
4.
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
                            5.     เพื่อส่งเสริมศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

                            6.     เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                            7.    เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

                            8.    เพื่อพัฒนากีฬาสู่ระดับสากล ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
                            9.   เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความคุ้มค่าโปร่งใส และมรส่วนร่วมของประชาชน
                            10.  เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                             11. เพื่อพัฒนาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

 

 

 

          

 
 
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 

          ตามที่มีหนังสือสั่งการ  ที่ มท 0834.3/ว855 ลงวันที่ 8 มีนาคม  2549 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาตร์และแนวทางพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่นร่วมจัดทำขึ้น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน จึงใช้กรอบยุทธศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าวเป็นกรอบในการพัฒนาดังนี้