องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

    รายละเอียดข่าว

สังคมไทยในอดีต เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ยึดถือหลักคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาในด้านต่างๆ การเข้ามาของวัฒนธรรม และค่านิยมจากต่างชาติ ส่งผลให้สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในมุมมองที่แตกต่างกัน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการกระจายความเจริญที่ไม่สมดุล ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง กับสังคมชนบท การผูกขาดของกลุ่มทุน เป็นต้น

     จากสภาพของปัญหาดังกล่าว แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมสมบรูณ์ รวมทั้งมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและสิ่งดีงามอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชนได้อย่างเต็มที่ ประเทศไทยต้องหยุดชะงัก และสูญเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคน จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศอย่างจริงจัง เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เกิดความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศไทยมีความสงบสุข สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรี มีความเจริญเติบโตทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไปในอนาคต

 

* ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ไฟล์แนบข้างล่าง     เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2561