องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

ส่วนการศึกษา
 
นางนฤนธร  มูลทรา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางเปรมฤทัย แสนภูมี
นางสาวณัฐพิมล ภะวะภูทะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกินรี แก้วดวงดี
นางอรัญญา วงษ์นอก
นางขวัญดาว ทองภูบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางเพ็ญศรี มั่นสกุล
นางสาวสุเนตร ห้วยนอก
 
 
 
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก