องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

สำนักงานปลัด
 
นางสาวสุภาวรรณ  สิทธิบุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายอำนาจ  เพ็ชรโต
นางสาวประสพโชติฐ์  จันดิษฐ
นางวันเพ็ญ  ไปบน
นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางเอราวัณ  ทะสุนทร 
นางสาวณิชณันทน์  ทักขิโน 
นายอิสรพงศ์  มูลสูตร
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิไลลักษณ์ สีปา
นางชญาดา เป้งไชยโม

นายสำเริง อังคะศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกชัย พลเรือง

นายสมพร คำคอน

นางสมพร ดอนเสนามนตรี

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป(นักการภารโรง)

คนงานทั่วไป

นายประทวน ซาไซ

นายสุพล พลเรือง

นางสาวอนุรี  แสนภูมี

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป