ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 6
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 7
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 6
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 7
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 6


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างโครงการขุดหนองสระใหญ่ บ้านโนนแดง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 3 ส.ค. 61 อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 2 ส.ค. 61 อ่าน 20
  3.  ซื้อ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 23 มิ.ย. 61 อ่าน 6
  4.  ซื้อ จัดซื้อต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 มิ.ย. 61 อ่าน 4
  5.  ซื้อทรายอเบทน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 มิ.ย. 61 อ่าน 6


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   เมื่อ 15 มี.ค. 61 อ่าน 6
  2.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ ม.8 -บ้านโนนเมือง ม.4  เมื่อ 26 ก.พ. 61 อ่าน 5
  3.  ราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ2ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบ  เมื่อ 12 ก.พ. 61 อ่าน 5
  4.  ราคากลางโคงการขุดลอกหนองฉิม บ้านหลุบกุง ม.10  เมื่อ 7 ก.พ. 61 อ่าน 6
  5.  ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหายจากน้ำท่วม  เมื่อ 5 ก.พ. 61 อ่าน 6ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 6
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 6


รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 6
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 8
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 6
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 4
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 6


รายงานผลการดำเนินงาน


ประกาศ-คำสั่ง


กิจการสภา