ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 55
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 51
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 45
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 43
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 44


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 21 พ.ย. 2561 อ่าน 3
  2.  ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 พ.ย. 2561 อ่าน 6
  3.  ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 พ.ย. 2561 อ่าน 8
  4.  ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านหนองคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 พ.ย. 2561 อ่าน 5
  5.  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 13 พ.ย. 2561 อ่าน 4

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8-ม.2   เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 13
  2.  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๘๔-๐๐๒ สายบ้านโนนค้อม๘-บ้านโนนดู่ม.๒  เมื่อ 2 พ.ย. 61 อ่าน 28
  3.  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงนม.ถ.184-002สายบ้านโนนค้อ ม.8 - บ้านโนนดู่ม.2  เมื่อ 1 พ.ย. 61 อ่าน 21
  4.  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เมื่อ 15 มี.ค. 61 อ่าน 42
  5.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ ม.8 -บ้านโนนเมือง ม.4  เมื่อ 26 ก.พ. 61 อ่าน 44


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 50
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 48

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 45
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 47
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 48
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 42
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 41

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ-คำสั่ง

กิจการสภา