ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 26
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 27
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 22
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 20
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 22


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างโครงการขุดหนองสระใหญ่ บ้านโนนแดง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 3 ส.ค. 61 อ่าน 22
  2.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 2 ส.ค. 61 อ่าน 32
  3.  ซื้อ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 23 มิ.ย. 61 อ่าน 17
  4.  ซื้อ จัดซื้อต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 มิ.ย. 61 อ่าน 17
  5.  ซื้อทรายอเบทน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 มิ.ย. 61 อ่าน 16


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   เมื่อ 15 มี.ค. 61 อ่าน 23
  2.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ ม.8 -บ้านโนนเมือง ม.4  เมื่อ 26 ก.พ. 61 อ่าน 22
  3.  ราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ2ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบ  เมื่อ 12 ก.พ. 61 อ่าน 24
  4.  ราคากลางโคงการขุดลอกหนองฉิม บ้านหลุบกุง ม.10  เมื่อ 7 ก.พ. 61 อ่าน 29
  5.  ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหายจากน้ำท่วม  เมื่อ 5 ก.พ. 61 อ่าน 23ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 24
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 21


รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 21
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 25
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 24
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 21
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 22


รายงานผลการดำเนินงาน


ประกาศ-คำสั่ง


กิจการสภา