ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 34
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 37
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 30
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 27
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 29


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 16 ต.ค. 2561 อ่าน 1
  2.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง ม.6 - บ้านโนนดู่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 16 ต.ค. 2561 อ่าน 0
  3.  จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 16 ต.ค. 2561 อ่าน 1
  4.  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง ม.6 - บ้านโนนดู่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 16 ต.ค. 2561 อ่าน 0
  5.  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนค้อ ม.8 - บ้านโนนดู่ ม.2 เมื่อ 16 ต.ค. 2561 อ่าน 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   เมื่อ 15 มี.ค. 61 อ่าน 28
  2.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ ม.8 -บ้านโนนเมือง ม.4  เมื่อ 26 ก.พ. 61 อ่าน 28
  3.  ราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ2ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบ  เมื่อ 12 ก.พ. 61 อ่าน 37
  4.  ราคากลางโคงการขุดลอกหนองฉิม บ้านหลุบกุง ม.10  เมื่อ 7 ก.พ. 61 อ่าน 39
  5.  ราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหายจากน้ำท่วม  เมื่อ 5 ก.พ. 61 อ่าน 28


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 32
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 31

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 30
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 32
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 32
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 28
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 27

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ-คำสั่ง

กิจการสภา