ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 74
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 69
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 61
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 60
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 62


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างจ้างเหมารถบัส โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 9 ม.ค. 2562 อ่าน 7
  2.  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ม.ค. 2562 อ่าน 4
  3.  ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 ม.ค. 2562 อ่าน 6
  4.  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ม.ค. 2562 อ่าน 7
  5.  จ้างจ้างเหมารถบัส โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 ม.ค. 2562 อ่าน 5

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเสี้ยว ม.14 - บ้านห้วยโจด   เมื่อ 28 ธ.ค. 61 อ่าน 17
  2.  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนเสี้ยว ม.14 - บ้านห้วยโจด  เมื่อ 28 ธ.ค. 61 อ่าน 19
  3.  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8-ม.2  เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 29
  4.  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๘๔-๐๐๒ สายบ้านโนนค้อม๘-บ้านโนนดู่ม.๒  เมื่อ 2 พ.ย. 61 อ่าน 54
  5.  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงนม.ถ.184-002สายบ้านโนนค้อ ม.8 - บ้านโนนดู่ม.2  เมื่อ 1 พ.ย. 61 อ่าน 39


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 64
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 69

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 61
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 63
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 66
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 57
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 55

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ-คำสั่ง

กิจการสภา