ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 52
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 49
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 41
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 40
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 42


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 13 พ.ย. 2561 อ่าน 2
  2.  ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 13 พ.ย. 2561 อ่าน 2
  3.  จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 12 พ.ย. 2561 อ่าน 3
  4.  จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุบกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 12 พ.ย. 2561 อ่าน 3
  5.  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 9 พ.ย. 2561 อ่าน 7

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8-ม.2   เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 1
  2.  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๘๔-๐๐๒ สายบ้านโนนค้อม๘-บ้านโนนดู่ม.๒  เมื่อ 2 พ.ย. 61 อ่าน 17
  3.  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงนม.ถ.184-002สายบ้านโนนค้อ ม.8 - บ้านโนนดู่ม.2  เมื่อ 1 พ.ย. 61 อ่าน 11
  4.  ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เมื่อ 15 มี.ค. 61 อ่าน 39
  5.  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ ม.8 -บ้านโนนเมือง ม.4  เมื่อ 26 ก.พ. 61 อ่าน 41


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 47
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 44

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 40
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 44
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 44
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 39
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 39

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ-คำสั่ง

กิจการสภา