ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 93
  2.  ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ  เมื่อ 6 มิ.ย. 61 อ่าน 87
  3.  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 23 ก.พ. 61 อ่าน 78
  4.  รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  เมื่อ 19 ธ.ค. 60 อ่าน 75
  5.  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อ 12 ธ.ค. 60 อ่าน 80


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 9
  2.  จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 6
  3.  ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 8
  4.  จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 8 ก.พ. 2562 อ่าน 5
  5.  ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 5 ก.พ. 2562 อ่าน 6

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดนนเสี้ยวม.14-บ้านห้วยโจด   เมื่อ 31 ม.ค. 62 อ่าน 12
  2.  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนเสี้ยว ม.14 - บ้านห้วยโจด  เมื่อ 28 ธ.ค. 61 อ่าน 35
  3.  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนเสี้ยว ม.14 - บ้านห้วยโจด  เมื่อ 28 ธ.ค. 61 อ่าน 37
  4.  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8-ม.2  เมื่อ 20 พ.ย. 61 อ่าน 45
  5.  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๘๔-๐๐๒ สายบ้านโนนค้อม๘-บ้านโนนดู่ม.๒  เมื่อ 2 พ.ย. 61 อ่าน 77


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   อ่าน 81
  2.  สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560  อ่าน 86

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 76
  2.  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 82
  3.  รายงานงบทางการเงิน ปี 2553  อ่าน 85
  4.  ปิดประกาศสำเนางบทดลอง และงบอื่น ๆ  อ่าน 76
  5.  ขอส่งรายงานรับจริง จ่ายจริง และงบทดลอง   อ่าน 73

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ-คำสั่ง

กิจการสภา