องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

ประวัติและความเป็นมา
 
 
  ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
            ท้องที่อำเภอบัวลายเดิมส่วนหนึ่งของอำเภอบัวใหญ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันอำเภอบัวลายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่   
  1. เมืองพะไล
9
หมู่บ้าน
  2. โนนจาน
14
หมู่บ้าน
  3. บัวลาย
13
หมู่บ้าน
  4. หนองหว้า
9
หมู่บ้าน
 

ท้องที่อำเภอบัวลายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวลาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพะไลทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนจานทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวลาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล