องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

สมาชิกสภา อบต.
 

 
 
นายบัวสิทธิ์  ประโพธิ์ทัง
 
ประธานสภาฯ อบต.โนนจาน
 
 
นายบรรจง  ศรีอ่อน
นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ
รองประธานสภาฯ อบต.โนนจาน

 
 
เลขานุการสภาฯ อบต.โนนจาน


นายธนากร  มหาวงศ์
นายอนุรักษ์  อังคะศรี
นายทองสุข  ทับชา 
นายหัส  ยศม้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 2


นางสาวอารมย์  เหมเลา
นายรัฏฐากร บุตรวงศ
นายบรรจง  ศรีอ่อน
นายสายทอง  อังคะศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 4
นายสุวัฒน์  มัครมย์
นายสุพัฒ  สุวรรณ์ทร
นางทองเตา  ศรีสมบัติ
นายสุบิน  วังคะวิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 6นายขุนไกร  ลมศรีแสง
นายสมชาย  หงษ์เหลี่ยม
นายประหยัด  นามตะ
นายสวาท  ยศม้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 8


นายอินทราชัย  แสนภูมี
นางทองศรี  โคตรศิริ
นายเคน  คำแหงพล
นายบัวสิทธิ์  ประโพทัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 10 


 

 

นายวิชัย  ปะวะเข
นายศูนย์  ประดับวัน
นายประยงค์  ประทิพย์ทน
นายเอนก เรืองศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 12
นายคำปัน  ศรีวันทา
 นายสมควร  พิมพา
  นายณัฐพล  อุดมชัย
 นายอุทัย  ชาปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน หมู่ 14