องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
  ทรัพยกรธรรมชาติ 
            ตำบลโนนจานมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ป่าสาธารณประมาณ  1,373   ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.34  ต่อพื้นที่ทั้งหมด  และยังมีพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าป่าโคกคำมืด ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของอบต. โนนจาน
 
 
 
  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ
รายชื่อแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโนนจาน
 
ลำดับที่
ชื่อโครงการ
ที่ตั้ง
เนื้อที่ (ไร่)
พื้นที่รับประโยชน์
 
1.
อ่างเก็บน้ำโคกหญ้านาง บ้านโนนจาน
15
ม. 1 และ ม.14
 
2.
หนองฝายใหญ่ บ้านโนนดู่
17
ม.2
 
3.
สระห้วยเหลี่ยม บ้านห้วยม่วง
17
ม.6
 
4.
สระห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง
15
ม.6
 
5.
สระบ้านโนนสำราญ บัานโนนสำราญ
20
ม.5
 
6.
สระหนองขาม บ้านหนองขาม
13
ม.12
 
7.
สระเหลิ่งหิน บ้านเหลิ่งหิน
17
ม.11
 
8.
สระหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา
15
ม.13
 
9.
สระโนนเมือง บ้านโนนเมือง
12
ม.4
 
10.
สระโคกคำมืด บ้านหนองคอม
20
ม.9