องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

สภาพทางสังคม
 
 
ข้อมูลด้านสังคม
 
  ประชากร
 
ชื่อบ้าน/หมู่ที่
จำนวน
จำนวนประขากร
หมายเหตุ
   
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
 
 

หมู่ที่ 1  บ้านโนนจาน

142
272
260
532
 
 

หมู่ที่ 2   บ้านโนนดู่

124
277
267
544
 
 

หมู่ที่ 3   บ้านโนนแดง

111
270
274
544
 
 

หมู่ที่ 4   บ้านโนนเมือง

43
115
109
224
 
 

หมู่ที่ 5   บ้านโนนสำราญ

58
146
163
309
 
 

หมู่ที่ 6  บ้านห้วยม่วง

112
256
285
541
 
 

หมู่ที่ 7  บ้านศาลาดิน

173
389
333
722
 
 

หมู่ที่ 8  บ้านโนนค้อ

50
139
136
275
 
 

หมู่ที่ 9  บ้านหนองคอม

147
305
302
607
 
  หมู่ที่ 10 บ้านหลุบกุง
119
296
279
575
 
 

หมู่ที่ 11 บ้านเหลิ่งหิน

110
253
254
507
 
 

หมู่ที่ 12 บ้านหนองขาม

160
341
357
698
 
 

หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงพัฒนา

121
318
310
628
 
  หมู่ที่ 14 บ้านโนนเสี้ยว
140
253
256
509
 
 
รวม
1,610
3,630
3,585
7,215
 
 

การศึกษา

  1.  โรงเรียนมัธยมศึกษา/ขยายโอกาศทางการศึกษา  จำนวน  2  แห่ง
 
 
ชื่อโรงเรียน
นักเรียน(คน)   
ครู/อาจารย์(คน
บุคลากรอื่น(คน)
  บ้านโนนดู่
107
12
-
  บ้านหนองคอม      
190
22
-
 
  2.  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
 
ชื่อโรงเรียน
นักเรียน(คน)   
ครู/อาจารย์(คน
บุคลากรอื่น(คน)
  วัดบ้านศาลาดิน      
44
8
-
  บ้านหลุบกุง
187
10
-
  บ้านห้วยม่วง       
48
4
-
 
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  5  แห่ง
 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก(คน)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(คน)
  บ้านโนนดู่
36
2
  วัดบ้านศาลาดิน
24
1
  บ้านหลุบกุง
39
2
  บ้านห้วยม่วง
21
1
  บ้านหนองคอม
36
2
 
 
 

ด้านสาธารณสุข

 

          สาธารณสุช มีสถานพยาบาลของรัฐคือสถานีอนามัย  1   แห่ง  มีบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุข  จำนวน  5  คน  ดังนี้คือ

 
1.
นายสุทธินันท์ สมานมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
 
2.
นางลัดดาวัลย์ เลิศไธสง พยาบาลวิชาชีพ 5
 
3.
นางสาววัชราภรณ์ บุญทานัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

 
4.
นางปูน้อย บรรหาญ

ผู้ช่วยฯ

 
5.
นางกิตติยา บุญสอน

คนงานทั่วไป

 

           อบต.โนนจาน มีการให้บริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน  EMS 1669  โดยความร่วมมือระหว่าง  อบต.โนนจาน  สาธารณสุขจังหวัด   สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (ปภ.) จังหวัดนครราชสีมา    โรงพยาบาลบัวใหญ่  สาธารณสุขอำเภอบัวลาย  และสถานีอนามัยตำบลโนนจาน  มีการให้บริการตลอด  24  ชั่วโมง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น