องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
ข้อมูลด้านเศรฐกิจ
 
 

เกษตรกรรม

  1. พื้นที่ทำนา 13,166 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  80.80 ของพื้นที่ทำการเกษตร
  2. พื้นที่ทำไร่ 2,467  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  15.14 ของพื้นที่ทำการเกษตร
  3. พื้นที่ทำสวน 492 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  3.02 ของพื้นที่ทำการเกษตร
  4. พื้นที่ทุ่งหญ้า  164 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  1.04 ของพื้นที่ทำการเกษตร
 
 

พืชที่สำคัญ  ได้แก่              ข้าว

 
 

พืชไร่ที่สำคัญ  ได้แก่          มันสัมปะหลัง , อ้อย

 
 

*  ที่มาข้อมูล   : ทะเบียนเกษตรกร ปี 2551