องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nonjan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศการชำระภาษี

สภาพทั่วไป
 
 

สภาพทั่วไป

  ข้อมูลทั่วไป
 

          ท้องที่อำเภอบัวลายเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบัวใหญ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันอำเภอบัวลายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. เมืองพะไล
9
หมู่บ้าน
  2. โนนจาน
14
หมู่บ้าน
  3. บัวลาย
13
หมู่บ้าน
  4. หนองหว้า
9
หมู่บ้าน
  ท้องที่อำเภอบัวลายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวลาย
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพะไลทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนจานทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวลาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล
 

           ตำบลโนนจานแบ่งการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน โดยมี นายประสิทธิ์   ศรีหาทน เป็นกำนันประจำตำบล    และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้

  หมู่ที่ 1 บ้านโนนจาน นายหนูพัด โสภักดี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 2 บ้านโนนดู่ นายอมร ศรีสุวอ   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง นายประดิฐ ศรีสุวอ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 4 บ้านโนนเมือง นายอุทัย นามหนองปรือ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ นางหนูอาจ ทัดวงศ์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง นายสุบิน วังคะวิง ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7 บ้านศาลาดิน นายมีชัย วันจงคำ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อ นายประสาน กุหลาบ  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองคอม นายประสิทธิ์ ศรีหาทน           ตำแหน่งกำนัน
  หมู่ที่ 10 บ้านหลุบกุง นายสม  ปะวะสี ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 11 บ้านเหลิ่งหิน นายวิชัย ปะวะเข ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองขาม นางทัตติยา แดงพรวน ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงพัฒนา นายวัชระพงษ์ เหรา       ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 14 บ้านโนนเสี้ยว นายสวัสดิ์ ยศม้าว    ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
  เขตพื้นที่ตำบลโนนจาน/ที่ตั้ง
 

ตำบลโนนจานมีพื้นที่ทั้งสิ้น  18,681 ไร่ หรือ 29.89 ตารางกิโลเมตร  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพล,อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  ทิศใต้ ติดต่อกับ

ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา,ตำบลบัวใหญ่ ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

ระยะห่างจากอำเภอบัวลาย ถึงจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  110 กิโลเมตร